Doktoratsakt Chrysostomus Karl Baur. Graz, 4.9.1916
Inhalt