Doktoratsakt Hermann Jurinka. Graz, 13.7.1918
Inhalt