Doktoratsakt Gustav Pomaroli. Graz, 13.7.1912
Inhalt