Doktoratsakt Valentin Rozic. Graz, 13.7.1908
Inhalt