Doktoratsakt Heinrich Svoboda. Graz, 7.10.1901
Inhalt