Obraz "novogo čeloveka" v dokumentalʹnych filʹmach Dzigi Vertova 1920-ch gg. / eingereicht von Elena Fritzer. 2014
Inhalt